Turite klausimų? labas@grynasaliejus.lt

Nemokamas siuntimas nuo 30

Eiti į

Nori pasiklausti?

labas@grynasaliejus.lt

Social

Privatumo politika

PRIVATUMO
POLITIKA

 1. UAB „Assiduus“, juridinio
  asmens kodas: 302682702, registruotos buveinės adresas: Šermukšnių g.
  1-24, LT-01106 Vilnius (toliau – Bendrovė), gerbia kiekvieno
  asmens privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl parengė šias privatumo
  politikos taisykles, kuriomis, be kita ko, remdamasi Bendrovė tvarkys
  klientų ir darbuotojų Bendrovei pateiktus asmens duomenis.
  Naudodamasis grynasaliejus.lt interneto
  svetainės paslaugomis, asmuo patvirtina, kad su šia privatumo politika
  susipažino, ją suprato ir su ja sutiko.

Bendrosios
nuostatos

 1. Ši privatumo politika (toliau
  – Politika), be kita ko, reglamentuoja Bendrovės kaip duomenų
  valdytojos atliekamą asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą.
 2. Bendrovė užsiima natūralių
  aliejinių kaukių, masažinių aliejų, grynųjų eterinių aliejų, vonios ir
  higienos prekių, šampūnų bei kitų grožio prekių prekybą ir gamybą. Šių
  paslaugų teikimui Bendrovė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Politikoje
  nurodytais teisiniais pagrindais ir duomenų tvarkymo tikslais bei
  Bendrovei taikomais teisės aktais.
 3. Ši Politika yra skirta
  asmenims, kurie naudojasi ar ketina naudotis Bendrovės paslaugomis arba
  lankosi interneto svetainėje grynasaliejus.lt.

Asmens
duomenų tvarkymo principai

 1. Bendrovė tvarko asmens duomenis
  vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES)
  2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens
  duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais,
  reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.
 2. Tvarkomų asmens duomenų apimtis
  priklauso nuo užsakomų ar naudojamų Bendrovės paslaugų ir to, kokią
  informaciją pateikia svetainės lankytojas, kai užsisako ir (ar) naudojasi
  Bendrovės paslaugomis, lankosi ar registruojasi svetainėje.
 3. Bendrovė, be kita ko,
  vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
 • Asmens duomenys renkami tik
  aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
 • Asmens duomenys tvarkomi tik
  teisėtai ir sąžiningai.
 • Asmens duomenys nuolat
  atnaujinami.
 • Asmens duomenys saugomi saugiai
  ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar
  teisės aktai.
 • Asmens duomenis tvarko tik tie
  Bendrovės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines
  funkcijas.
 1. Duomenys Bendrovėje tvarkomi
  tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo kriterijams – (i) siekiant
  užtikrinti paslaugų suteikimą pagal sutartį (t. y. siekiant įvykdyti
  sutartį arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš
  sudarant sutartį); (ii) gavus duomenų subjekto sutikimą; (iii) kai
  tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė
  prievolė; (iv) tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą
  viešojo intereso labui arba vykdant Bendrovei pavestas viešosios valdžios
  funkcijas; (v) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės ar
  trečiosios šalies teisėtų interesų (žr. Reglamento 6 str. 1 d., http://www.privacy-regulation.eu/lt/6.htm).
 2. Tvarkydama ir saugodama asmens
  duomenis, Bendrovė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios
  užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto
  sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto
  tvarkymo. Prieigą prie Bendrovės tvarkomų asmens duomenų turi tik tie
  Bendrovės darbuotojai ir pagalbiniai paslaugų teikėjai, kuriems ji būtina
  darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms Bendrovei suteikti.
 3. Bendrovės klientas ar
  potencialus klientas, darbuotojai bei kiti fiziniai asmenys yra atsakingi,
  kad jų pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu
  pasikeičia jų pateikti asmens duomenys, jie privalo nedelsdami apie tai
  informuoti Bendrovę. Bendrovė nebus atsakinga už žalą atsiradusią asmeniui
  ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad asmuo nurodė neteisingus ir (ar)
  neišsamius savo asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir
  (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

Asmens
duomenų šaltiniai

 1. Asmens duomenys paprastai
  gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto (Bendrovės kliento ar potencialaus
  kliento, darbuotojų ar kandidatų), kuris juos pateikia lankydamasis
  interneto svetainėje, naudodamasis Bendrovės teikiamomis paslaugomis,
  teikdamas paslaugas Bendrovei, dirbdamas ar siekdamas įsidarbinti
  Bendrovėje.
 2. Teisės aktų numatytais atvejais
  ar sutikimo pagrindu asmens duomenys gali būti gaunami ir iš trečiųjų
  šalių (pvz. laikino įdarbinimo įmonių, darbuotojų paieškos paslaugas
  teikiančių įmonių, valstybinių institucijų ir registrų).
 3. Nors klientas neprivalo
  pateikti jokių asmens duomenų Bendrovei, tačiau gali būti, kad tam tikros
  paslaugos negalės būti jam suteiktos ar jis negalės įsidarbinti
  Bendrovėje, jei asmens duomenys nebus pateikti.

Asmens
duomenų tvarkymo tikslai

 1. Bendrovė tvarko asmens duomenis
  šiais pagrindiniais tikslais:
 • Sutartinių santykių
  administravimo bei vykdymo tikslais, siekiant tinkamai įvykdyti
  sutartinius įsipareigojimus, palaikyti ryšius su tiekėjais, partneriais
  bei klientais vystant verslą, teikiant paslaugas bei bendradarbiaujant;
 • Teikiant interneto svetainėje
  nurodytas paslaugas;
 • Bendrovės vidaus bei darbuotojų administravimo tikslais;
 • Tiesioginės rinkodaros ir
  marketinginiais tikslais;
 • Vykdant teisės aktų nustatytus
  reikalavimus atliekų tvarkymo bei kitose srityse ir teikiant duomenis
  valstybinėms institucijoms (duomenų valdytojams);
 • Bendrovės įrenginių ir turto
  saugumo užtikrinimo bendrovės gamybinėse ir bendro naudojimo patalpose
  tikslu yra įrengtos vaizdo stebėjimo.

Asmens
duomenų teikimas ir jų gavėjai

 1. Bendrovė turi teisę perduoti
  savo klientų atstovų ar darbuotojų asmens duomenis trečiosioms šalimis,
  kurioms būtina tvarkyti klientų asmens duomenis šioje Politikoje ar teisės
  aktuose nurodytais tikslais.
 2. Bendrovė įsipareigoja klientų
  duomenis perduoti trečiosioms šalims tik tokia apimtimi ir tik tais
  atvejais, kai būtina atitinkamoms paslaugoms suteikti ir (ar) teisės
  aktuose nustatytoms prievolėms įvykdyti. Jei konkrečios paslaugos
  suteikimui asmens duomenys nėra būtini, jie nėra perduodami. Asmens
  duomenis minėtoms trečiosioms šalims Bendrovė perduoda duomenų teikimo
  susitarimo arba konkretaus teisės akto pagrindu, griežtai laikydamasi
  teisės aktų nustatytų reikalavimų.
 3. Bendrovė įsipareigoja laikytis
  konfidencialumo pareigos klientų, darbuotojų, potencialių klientų ar
  darbuotojų asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti
  trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto
  naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
 4. Bendrovė gali pateikti tvarkomus
  asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia
  Bendrovei IT, buhalterines, skolų išieškojimo ar kitas pagalbines
  paslaugas ir tvarko asmens duomenis Bendrovės vardu. Duomenų tvarkytojai
  turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik
  ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje
  nustatytus įsipareigojimus. Bendrovė pasitelkia tik tuos duomenų
  tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir
  organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas
  atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto
  teisių apsauga.
 5. Bendrovė taip pat gali teikti
  klientų duomenis atsakydama į teismų, antstolių arba valstybinių
  institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai
  vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
 6. Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.”

Asmens
duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

 1. Tiesioginės rinkodaros tikslais
  Bendrovė gali tvarkyti duomenų subjekto kontaktinius duomenis. Sutikimas,
  kad asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais,
  išreiškiamas paštu labas@grynasaliejus.lt, taip pat
  užsiprenumeruojant Bendrovės siunčiamą naujienlaškį, užsiprenumeruojant
  naujienas Bendrovės socialinių tinklų paskyrose, paliekant sutikimą
  Bendrovės interneto puslapyje (uždedant varnelę), pasirašant anketą ar
  sutartį su Bendrove, taip pat kitu rašytiniu būdu informuojant Bendrovės
  administraciją. Sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros davimas yra
  savanoriškas, jis nėra sutartinių santykiu su Bendrove sąlyga ir nedaro
  įtakos santykiams tarp duomenų subjekto ir Bendrovės.
 2. Bendrovė gali siųsti
  informacinio pobūdžio pranešimus, jei asmuo davė sutikimą Bendrovei
  naudoti jo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, o Bendrovės klientams
  be atskiro sutikimo panašių paslaugų rinkodarai, jei jiems yra suteikiama
  aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti
  tokio jų kontaktinių duomenų naudojimo ir jei jie iš pradžių neprieštaravo
  dėl tokio duomenų naudojimo, siunčiant kiekvieną žinutę.
 3. Tiesioginės rinkodaros tikslais
  Bendrovė gali siųsti pranešimus elektroniniu paštu.
 4. Sutikimą dėl tiesioginės
  rinkodaros asmuo gali bet kuriuo metu atšaukti, informuodamas apie tai el.
  pašto adresu: labas@grynasaliejus.lt
  ar kitaip susisiekdamas su Bendrove.

Asmens
duomenų saugojimo terminas

 1. Bendrovės surinkti asmens
  duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Bendrovės
  informacinėse sistemose el. formate. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau,
  negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to
  reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. Paprastai asmens
  duomenys tvarkomi 10 metų po sutartinių santykių pasibaigimo.
 2. Nors klientas gali nutraukti
  sutartį ar atsisakyti Bendrovės paslaugų, tačiau Bendrovė ir toliau
  privalo saugoti kliento atstovų asmens duomenis dėl galbūt ateityje
  atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs
  duomenų saugojimo terminai.
 3. Bendrovė siekia nesaugoti
  pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens
  duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta,
  teisinga ir laiku sunaikinama.

Duomenų
subjektų teisės

 1. Duomenų subjektas, be kita ko,
  turi šias teises:
 • Gauti informaciją apie
  Bendrovės tvarkomus jo asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens
  duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu tvarkomi;
 • Kreiptis į Bendrovę su prašymu
  pataisyti jo asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, sunaikinti juos,
  jeigu duomenys yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs, arba jeigu jie
  daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti. Tokiu
  atveju duomenų subjektas turi pateikti prašymą, kurį gavusi Bendrovė
  patikrins pateiktą informaciją ir imsis reikalingų veiksmų. Bendrovei
  labai svarbu, kad jos turimi asmens duomenys būtų tikslūs ir teisingi;
 • Kreiptis į Bendrovę su prašymu
  sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus,
  išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens
  duomenimis, asmuo nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai
  arba nesąžiningai;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi
  asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės
  rinkodaros tikslu arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba
  trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 • Bet kuriuo metu atšaukti savo
  duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu;
 • Jeigu duomenų subjektui kelia
  susirūpinimą Bendrovės veiksmai (neveikimas), kuriais galimai nesilaikoma
  šios Politikos arba teisės aktų reikalavimų, jis gali kreiptis į Bendrovę
  ir gauti nemokamą pagalbą.
 1. Asmuo visas savo, kaip duomenų
  subjekto, teises gali įgyvendinti kreipdamasis į Bendrovę el. paštu labas@grynasaliejus.lt.
 2. Nepavykus išspręsti klausimo su
  Bendrove, klientas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos
  inspekciją (ada.lt),
  kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų
  priežiūrą ir kontrolę.

Slapukai

 1. Siekiant pagerinti lankymąsi
  Bendrovės interneto svetainėje, Bendrovė gali naudoti slapukus
  (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės,
  kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos
  svetainės lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
 2. Slapukų surinkta informacija
  leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Bendrovės svetainėje bei daugiau
  sužinoti apie Bendrovės svetainių lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas
  ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir Bendrovės teikiamas paslaugas ar
  svetainėje pateikiamą informaciją. Bendrovė slapukų pagalba tvarko
  nuasmenintus asmens duomenis.
 3. Jeigu svetainės lankytojas
  nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi
  slapukai, gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti
  visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Tačiau Bendrovė
  atkreipia dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo svetainėje
  spartą, apriboti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti
  prieigą prie svetainės kai kurių puslapių. Išsamesnė informacija apie
  Bendrovės svetainėje naudojamus slapukus pateikta adresu org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Svetainėje
naudojami slapukai

Pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Papildoma informacija

_ga

„Google Analytics“ –
tai „Google“ analizės įrankis, kurį taikant interneto svetainių ir programų
savininkai sužino apie interneto svetainių ir programų naudotojų sąveiką su
pateikiamais ištekliais. „Google Analytics“ gali naudoti tam tikrus slapukus,
kad rinktų duomenis ir persiųstų interneto svetainių naudojimo statistiką,
tačiau šis įrankis nerenka informacijos, kurią „Google“ galėtų naudoti
atskiriems asmenims identifikuoti. Svarbiausias „Google Analytics“ slapukas
vadinamas „_ga“.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

2m.

Slapukas
naudojamas statistinei tinklapio informacijai rinkti

_gid,

_gat

Analitiniai „Google
Analytics“ slapukai renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir
yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją

Pirmo įėjimo į puslapį metu

Iki sesijos pabaigos

Slapukas
naudojamas statistinei tinklapio informacijai rinkti

wp-settings-1

WordPress būtinasis
laiko slapukas

Įėjimo į puslapį metu

1 metus

Būtinasis slapukas
reikalingas WordPress svetainei veikti

wp-settings-time-1

WordPress būtinasis
laiko slapukas

Įėjimo į puslapį metu

1 metus

Būtinasis slapukas
reikalingas WordPress svetainei veikti

wordpress_test_cookie

Slapukas tikrina ar
vartotojo naršyklė palaiko cookies.

Įėjimo į puslapį metu

Iki sesijos pabaigos

Būtinasis slapukas
reikalingas WordPress svetainei veikti

wordpress_logged_in

WordPress
prisijungusio vartotojo slapukas

Įėjimo į puslapį metu

Iki sesijos pabaigos

Būtinasis slapukas
reikalingas WordPress svetainei veikti

cookie_notice_accepted

Slapukas skirtas
privatumo (slapukų) politikos pranešimui / sutikimui realizuoti.

Sutinkant su
nuostatomis

1 metus

Techniniai svetainės
slapukai

 Baigiamosios
nuostatos

 1. Šiai Politikai taikoma Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisė.
 2. Bendrovė pasilieka teisę keisti šią Politiką, todėl svetainės
  lankytojų maloniai prašome periodiškai pasitikrinti, ar nepasikeitė
  Politika ir susipažinti su jos pakeistomis ar naujomis nuostatomis.

Linkime malonaus naršymo mūsų interneto svetainėje!

UAB „Assiduus“

 

Nemokamas siuntimas

Užsakymams virš 30€

Tarptautinis siuntimas

Siunčiame visoje Europos Sąjungoje

100% ZERO WASTE

Naudojame perdirbtą plastiką ir stiklą.
Siunčiame tvariai – kartoninėse dėžutėse su organinėmis pakavimo medžiagomis.